O KamPaku?

Posláním zařízení KamPak? je:

  • doprovázet lidi v období dospívání – zaměřujeme se na minimalizaci negativních dopadů na život člověka
  • vytvářet bezpečný prostor a zázemí pro zdravý rozvoj
  • poskytovat pomoc, podporu v krizi a obtížných situacích
  • zapojit mladé lidi do společnosti a mezi vrstevníky

Nízkoprahové zařízení KamPak? zahájilo svou činnost 1. 4. 2009 otevřením prvního  klubu ve Slavičíně. V současné době toto zařízení stabilně funguje ve třech městech a tvoří pevnou součást systému péče o sociálně ohrožené děti a mládež na regionální úrovni. Je registrovanou službou sociální prevence typu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Účelem zařízení je poskytovat dětem, mládeži a mladým dospělým ve věku od 11 do 26 let bezplatné ambulantní sociální služby podle §62 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách a podle vyhlášky 505/2006 Sb. Primárně slouží neorganizované mládeži, která je ohrožena sociálně patologickými jevy nebo evokuje životní styl neakceptovaný většinovou společností. Je chráněným místem, kde mohou mladí lidé najít nejen podporu a odbornou pomoc, ale také zázemí pro smysluplné trávení volného času. Základním prostředkem pro oslovení a navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit, které jsou pro cílovou skupinu atraktivní. Cílem služby je zlepšit kvalitu života cílové skupiny snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v sociálním prostředí a pomáhat či řešit nepříznivé sociální a životní situace. Služba obsahuje základní činnosti, a to výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv a zájmů a sociálně terapeutické činnosti. Služby jsou poskytovány bezplatně a všem jedincům z cílové skupiny stejně – bez ohledu na původ, náboženské vyznání, politickou orientaci, sociální status, rasu, pohlaví a sexuální orientaci. Vstup do nízkoprahového zařízení není pro uživatele služby omezen financemi. Uživatelé mají svobodu volby a to jak při pohybu v prostorách zařízení tak ve volbě vykonávaných činností.